Описание на PV система.

По-долу са описани основните продукти, които се използват в инсталацията:

Висококачествени соларни PV модули

Висококачествени соларни PV модули

1. > Панели

PV модули (моно и поликристални) , които осигуряват изключително висок добив на енергия с коефициент на ефективност от 15% до 19%, в комбинация с дългосрочни издръжливост и надеждност. Всеки панел, преди напускането на фабриката се подлага на строги тестове чрез електролуминисценция, за да се гарантират както производителността, така и механичите показатели. Всяка партида модули е съпроводена от застраховка на водещи застрахователи и притежава гаранция за цял свят, като по този начин се осигурява надеждност, на която можете да се доверите и дава нужната ви сигурност.

2. > Монтажна конструкция

Монтажните конструкции, са много видове в зависимост от терена или покрива и са изработени от алумиий и елементи от поцикована стомана. Монтажната система е съобразена с изискванията за безопансност, лесна подръжка и ефективност. Ситемата за монтаж на панелите предвижда поставянето на конструкцията върху покривите като не се нарушава тяхната цялост и изолация. Натоварването на покривната конструкция е от 15 до 25 кг/м2

Добре оптимизирани, финансово ефективна соларна PV конструкция

Добре оптимизирани, финансово ефективна соларна PV конструкция

Къвкави и надежни фотоволтаични инвертори

Къвкави и надежни фотоволтаични инвертори

3. > Инвертор

Инвертора е най-важната част от една PV система и от него зависи устойчивата и продуктивна работа. За постигане на максимална сигурност и ефективност на вашата система ние предлагаме тя да бъде изградена с инвертори , които за момента са с най-висок коефициент за ефективност. Те работят с КПД от 97.7% по европейския стандарт, което е постигнато чрез  въвеждане на двоeн разделител, за да обработва две групи стрингове с независимo проследяване на точката на захранване (MPPT). При предложения тип инвертори се постига изолиране на най-неефективните панели, което  позволява на останалата част от системата да работи в оптимален режим.За целта използваме няколко модела инвертори, доказали се във вече изградени системи.
Други модели инвертори не притежават тази възможност и в този случай, цялата система ще бъде ограничена до най-ниски нива на производителност на панелите, т.е. най-ниска мощност.

 

От изключителна важност е да се знае, че този тип инверори осигуряват значително  по-малък монтажен разход.

4. Други

Една фотоволтаична инсталация е сбор и от множество други компоненти като мрежа от проводници и кабели, разпределителни табла, главно табло, заземление и мънезащита и др. Тяхното правилно конфигуриране е от съществено заначение за ефективната работа на централата и по-малкия инвестиционен разход.

Инсталация

Техническия екип, който извършва иснталацията е високо квалифициран и притежава необходимите знания умения и опит, за да гарантира надежна и безпроблема експлоатация. Ако инвеститора желае, може да изпълни инсталацията със собствен монтажен състав, като се възползва само от нащия одит и консултантски услуги.

 

Гаранции

Всички продукти и компоненти притежават производствена гаранция и гаранция за ефективност. Рискове като вандализъм, природни бедствия и други Форс Мажорни обстоятелства, биха могли да бъдат покрити от отделна застраховка на системата, включително и опция за „загуба на бизнес” (пропуснати ползи). 
Експлоатационния срок на слънчевите панели е максимално 40 години, като след излизането им от употреба не е необходимо депонирането им в специализирани депа за отпадъци! Голяма част от панелите излезли от употреба към 2012 се рециклират!  

 

Очаквана възвръщаемост и ползи за околната среда

За да могата да бъдат направени калкулации за дизайна, раположението и ефективността на системата ние използваме базата данни за слънчевата радиация, която е специално създадена за Европейската комисия. Тя е  разработена на база хомогенни климатични данни за Европа през последните 30 години, Европейския Атлас на Соларната радиация и комбинира измерени и моделирани елементи. Производителността на соларните PV системи е невъзможно да бъде прогнозирана с точност поради варирането на количеството слънчева радиация (слънчева светлина), както според различните места, така и според различните години. Тази оценка е базирана на правителствената стандартна процедура за енергийна оценка на сгради и е използвана като насока. Не трябва да бъде възприемана като гаранция за производителност, но практиката показва, че гарантирания минимум винаги е надвишен, при това значително повече.
За да може да бъде предвиден прихода за целия период на инвестицията е важно да се има предвид, че ефективността на системата се понижава средно с 1% на годишна база. 
При вариант собствена инвестиция, в който вие инвестирате и следователно получавате приходите от продажба на енергията се вижда, че при песимистичен вариант инвестицията се изплаща максимално за 7 години, а в  по-добро местоположение за 5 години и доходоносност на вложените средства 14 до 17 % на година. 
При положение, че не разполагате със свободен ресурс за да инвестирате сами, но желаете да генерирате доход от неизползваните до сега покривни пространства, Ви предлагаме одит за съответното местонахождение и помощ при защита пред банка-кредитор за получаване на средства.
Искрено се надяваме, че представеното предложение представлява интерес за Вас! Ще се радваме ако можем да обсъдим различните възможности за съвместна работа!

С радост ще отговорим на всички Ваши допълнителни въпроси!