Доходоносна инвестичия

Доходоносна инвестичия

Нашата цел е да проектираме възможно най-ефективните системи, като по този начин да постигнем най-добрата възможна възвръщаемост на инвеститцията.

КАК? – Като използваме само висококачествени продукти с атрактивни цени и ефикасен дезайн, и така да постигнем най-доброто съотношение на ЦЕНА-КАЧЕСТВО-БЕЗОПАСТНОСТ.
За вашата инвестиция ние ще проектираме най-ефективните варианти за монтаж и свързване на панели, имайки в предвид свободното пространство, техническите детайли и орентацията на терена или сградата.

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ)

Този бранш от индустрията е един от най-бързо развиващите се сектори на европейската икономика. 
В тази връзка вече е в ход нова насока за развитие на възобновяемите енергийни източници в Европа, която предвижда рязко нарастване на дела на алтернативните и възобновяемите източници за покриване на промишлените и битови енергийни нужди. 

Защо трябва да инвестираме във ВЕИ - Фотоволтаични електроцентрали. 

1. Гарантирани преференциални цени за изкупуване на произведената електрическа енергия 
2. Високата изкупна цена на произведената електроенергия спрямо тази за битово и промишлено потребление и навременното й заплащане. 
3. Гарантирано предоставане на зелени сертификати за срок от 15 год за фотоволтайчни електроцентрали.Гарантирано от закон и договор за изкупуване на зелената енергия. 
4. Гарантиран дълъг живот на съоръженията и соларните панели 25 год. 
5. Бърза възвращаемост на вложените средства (инвестиции) - 5-7 години .
6. Отлична рентабилност на инвестираните средства – 15-18% годишно .
7. Рентабилност при обслужване на кредитен ресурс.
8. Предвидими помесечни доходи.
9. Изключително ниски разходи за поддръжка (за фотоволтаиците).
10. Напълно автоматизиран режим на работа.
11. Дистанционно следене на състоянието, произведената енергия и мобилно сигнализиране за несъответствия.
12. Бързо изграждане и включване в преносната мрежа. Стъпаловидно усвояване на кредитен ресурс.
13. Нетрадиционно дълъг гаранционнен срок на съоръженията и PV панели.
14. Възможност за надграждане.
15. Монтаж на земя, покриви, фасади на сгради (разрешени от местното законодателство).

 

Очаквано производство на енергия за една година

> За линк към интерактивната карта и автоматчните калкулатори на Европейската комисия натинете тук <

 

ПРЕДИМСТВА НА ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ПРЕД ОСТАНАЛИТЕ ВЕИ

1. Най-бърза въвзваращаемост на инвестицията, сравнено с другите ВЕИ 
2. Най дълъг срок за изкупуване по префиренциални цени
3. Най-продължително действие на енергийния ресурс, слънце пред- вятър, вода, биомаса и др. 
4. Минимални разходи за производство,  инсталация и поддръжка. 
5. Дълъг експлотационен живот на система (в зависимост от вида, обикновено над 25 години). 
6. Не е необходима оперативна подръжка. 
7. Фотоволтаиците могат да се разполагат по фасади и покриви на сгради, в дворове и терени 

 

ЕТАПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА И ВЕИ

Определяне на мястото за монтаж. Проверка възможността за присъединяване към преносната мрежа. Проектиране. Разрешение за строителство. Изграждане на централата. Присъединяване на фотоволтаична централа към преносната мрежа на съответното Електроразпределително дружество (ЕРП). Въвеждане в експлоатация. Подписване на договори с ЕРП.

ПОЛЗАТА ОТ ВЕИ

- Те са рационалното използване на безплатната енергия от природата и слънцето, 
- Считат се за най-доброто разрешение на проблемите, свързани със, опазването на околната среда и изгодна инвестиция. 
- Ползата от ВЕИ за икономиката и екологията е голяма – осигуряват се нови енергийни източници и се намалява вредното влияние върху околната среда, предизвикано от традиционните горива. 
Този бранш от индустрията е един от най-бързо развиващите се сектори на европейската икономика. 
В тази връзка вече е в ход нова насока за развитие на възобновяемите енергийни източници в Европа, която предвижда рязко нарастване на дела на алтернативните и възобновяемите източници за покриване на промишлените и битови енергийни нужди.